Archive for ಆಗಷ್ಟ್, 2009

ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ಆದದ್ದು ಹೇಗೆ?

 ಜಾತಿಹೀನನ ಮನೆಯ ಜ್ಯೋತಿ ತಾ ಹೀನವೆ?

ಜಾತಿ ವಿಜಾತಿ ಎನಬೇಡ

ದೇವನೊಲಿದಾತನೆ ಜಾತ ಸರ್ವಜ್ಞ.

Read the rest of this entry »

Advertisements

Comments (6)